Teenuse kasutamise üldtingimused

Viimati uuendatud: Aprill 02, 2024

 

1. Mõisted: 

Teenusepakkuja Phishbite OÜ, kes osutab vastavalt käesolevas lepingus sätestatule Kliendile Teenust. 
Klient Juriidiline isik, kellele Teenusepakkuja hakkab käesoleva lepingu alusel teenuseid osutama. 
Kliendileping  Käesolev leping, mis koosneb Teenuse kasutamise üldtingimustest, Hinnakirjast ning muudatustest. 
Teenus  Teenuse kasutamise üldtingimuste punktis 3 kirjeldatud teenus, mida Teenusepakkuja osutab Kliendile.   
Pooled Teenusepakkuja ja Klient 
Töötaja Kliendi töötajad, kelle andmed on Kliendi poolt Teenusepakkujale edastanud ning kelle suhtes Teenusepakkuja Teenust osutab.  
Kolmas isik Juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole käesoleva lepingu Pooleks või lepingu Poole töötaja. 
Teenuse kasutamise üldtingimused Käesolev dokument, milles sätestatakse Teenuse kasutamise tingimused. 
Hinnakiri Kliendilepingu osa, kus sätestatakse hinnad vastavalt teenuse Töötajate arvule. 

2. Üldine 

2.1. Teenusepakkuja ja Klient sõlmivad Teenuse kasutamiseks käesoleva Kliendilepingu. 

2.2. Teenusepakkuja alustab teenuse osutamisega 5 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Klient teavitab punktis 5 ettevalmistavate tegevuste lõpule viimisest.  

3. Teenuse kirjeldus 

3.1. Teenusepakkuja viib läbi õngitsussimulatsioone Kliendi Töötajate peal, et testida ning harida Töötajaid ning anda Kliendile tagasisidet tema organisatsiooni Töötajate küberturvalisuse teadlikkuse seisu kohta. 

3.2. Teenusepakkuja kasutab teenuse osutamiseks punktis 13 sätestatud Töötaja isikuandmeid. 

3.3. Teenusepakkuja võib kasutada teenuse osutamiseks avalikult kättesaadavaid andmeid Kliendi kohta.  

4. Teenuse kasutamine 

4.1. Klient on teadlik, et Teenusepakkuja edastab kliendi töötajate e-posti aadressidele andmepüüki imiteerivaid e-kirju, et testida nende turvateadlikkust. 

4.2. Klient kinnitab, et kasutab teenust vaid Töötajate suhtes ja ta ei kasuta Teenust ühegi teise isiku suhtes, kelle suhtes tal ei ole õigust seda kasutada. 

4.3. Teenuseosutaja ei anna Teenusega seoses otseseid ega kaudseid garantiisid. 

5. Kliendi poolt teenuse kasutamisele eelnevad tegevused 

5.1. Klient edastab Teenusepakkuja poolt Kliendile saadetud vormil põhjal Töötajate andmed. 

5.2. Klient rakendab vastavalt Teenusepakkuja juhistele oma e-posti serveri konfiguratsioonis erandit, mis võimaldab Teenusepakkujal edastada õngitsussimulatsiooni ründeid.   

6. Tasumine 

6.1. Esimesed 14 päeva on teenus Kliendile tasuta. 

6.2. Klient maksab tasu vastavalt Hinnakirjas sätestatule. 

6.3. Klient liitub vastavalt Igakuise või Iga-aastase hinnapaketiga. Klient jätkab pärast tasuta kasutamise perioodi lõppemist Igakuise hinnapaketiga, kui ta ei ole teavitanud Teenusepakkujat soovist jätkata Aastase hinnapaketiga. 

6.4. Juhul kui Klient kasutab Igakuise hinnapaketiga teenust ühes kuus osaliselt, maksab ta tasu proportsionaalselt kasutatud kalendripäevade eest.  

6.5. Hinnakirjas sätestatud hinnale lisandub käibemaks.  

6.6. Teenusepakkuja esitab arved Kliendi poolt määratud Arve saatmise aadressile.  

6.7. Klient maksab Teenuse kasutamise eest Teenusepakkuja poolt esitatud arve alusel.  

6.8. Igakuise hinnapaketi puhul esitab Teenusepakkuja Kliendile arve Teenuse kasutamisele järgneva kuu 5. kuupäeval.  

6.9. Iga-aastase hinnapaketi puhul esitab Teenusepakkuja arve 14 päeva jooksul pärast Kliendilepinguga nõustumist või pärast aastase perioodi täitumist.  

6.10. Klient tasub arve 14 päeva jooksul pärast arve saamist.  

6.11. Kui Klient ei tasu arvet maksetähtaja jooksul võib Teenusepakkuja peatada Teenuse osutamise Kliendile, nõuda Kliendilt viivist 0,05% õigeaegselt tasumata summalt päevas ning sissenõudmiskulude maksmist. 

7. Klienditugi 

7.1. Klienditugi on kättesaadav tööpäeviti ajavahemikul 09:00-17:00. 

7.2. Klienditoe telefoninumber on +372 5384 8276. 

7.3. E-kirja teel vastame klienditoe küsimustele ühe tööpäeva jooksul. 

7.4. Klienditoe e-posti aadress on help@phishbite.com

7.5. Kliendil on võimalik Töötajate andmeid muuta või Töötajaid lisada kirjutades klienditoe e-posti aadressile.  

7.6. Ainult Kliendi poolt määratud Kliendi Kontaktisikud saavad Klienditoe poole pöörduda ja Töötajate andmeid muuta või Töötajaid lisada. 

8. Vastutuse piiramine 

8.1. Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis ületab Kliendi poolt makstavat 3 kuu tasu.  

8.2. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud seoses Teenuse kasutamisega. 

9. Lepingu muutmine  

9.1. Teenusepakkuja võib ühepoolselt käesolevaid tingimusi, sealhulgas Hinnakirja muuta, teavitades Klienti sellest e-kirja teel vähemalt 30 päeva ette. 

9.2. Kui Klient ei nõustu Kliendilepingu muutmisega on Kliendil õigus leping üles öelda. 

10. Kliendilepingu kehtivus ja lõpetamine 

10.1. Kliendileping jõustub Kliendi poolt käesoleva nõustumise andmisega.  

10.2. Pooled võivad lepingu sõlmida tähtajatult Igakuise hinnapaketi alusel või tähtajalise lepingu üheks aastaks vastavalt Hinnakirjas sätestatud Aastasele hinnapaketile.  

10.3. Igakuise hinnapaketiga liitunud Kliendil on õigus Kliendileping igal ajal lõpetada teatades Teenusepakkujale sellest vähemalt 1 nädal ette. 

10.4. Tähtajalise hinnapaketi ennetähtaegsel lõpetamisel ei kuulu makstud tasu tagastamisele välja arvatud juhul, kui lepingu ennetähtaegne lõpetamine on tingitud Teenusepakkuja poolsest lepingu rikkumisest.  

10.5. Kui Klient ei ole 14 päeva enne Tähtajalise lepingu lõppemist teavitanud Teenusepakkujat soovist teenuse kasutamist lõpetada, pikeneb leping automaatselt ühe aasta võrra. 

11. Konfidentsiaalsuskohustus 

11.1. Pooled kohustavad hoidma saladuses teise poole poolt edastatud teavet. Muu hulgas teise Poole ja tema klientide, äripartnerite, töötajate, finantsmajandusliku seisundi või tehingute kohta, mis sai teatavaks seoses lepingu sõlmimise, täitmise, muutmise või lõpetamisega ning mitte avaldama sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta ka pärast lepingu lõppemist tähtajatult 

11.2. Pooled võivad avalikult viidata lepingulisele suhtele teise Poolega.  

12. Intellektuaalomand 

12.1. Teenusepakkuja säilitab igasugused Teenuse osutamise käigus tekkinud intellektuaalomandi õigused.  

13. Isikuandmete töötlemine 

13.1. Teenusepakkuja töötleb käesoleva lepingu alusel Kliendi Töötajate järgmiseid isikuandmeid: 

  • nimi;
  • e-posti aadress;
  • ametinimetus;
  • osakond;
  • turvateadlikuse testide tulemused.

13.2. Klient on punktis 13.1 välja toodud Töötaja andmete suhtes vastutav töötleja 

13.3. Teenusepakkuja on punktis 13.1 välja toodud Töötajate andmete suhtes Kliendi Töötajate andmete suhtes volitatud töötleja.  

13.4. Teenusepakkuja töötleb Töötajate isikuandmeid, et teha õngitsussimulatsioone Kliendi Töötajate peal, et testida ning tõsta Kliendi Töötajate küberturvalisust ning anda Kliendile tagasisidet tema organisatsiooni Töötajate küberturvalisuse kohta. 

13.5. Teenusepakkuja võib Teenuse osutamisel kasutada alltöötlejaid. 

14. Kohalduv õigus ja kohtualluvus 

14.1. Kliendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

14.2. Käesolevast lepingust tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Poolte vahel ei suudeta kokkulepet saavutada lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

Lisa1 – Hinnakiri

Töötajaid Igakuine hind (eurodes)Aastane hind (eurodes)
kuni 20 99 832 
20 -50 149 1252 
51-100 269 2260 
101-250 499 4192 
250-500 899 7552 
500-1000 1490 12516 
1000+ 1890 15876